1. 1. PREDMET VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti Boggi´s s.r.o., so sídlom: Komenského 46, 945 01 Komárno, IČO: 46 743 651, IČ DPH: SK2023558185, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, vložka číslo 32070/N, (ďalej len ako „spoločnosť’) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.boggis.sk.

1.2.    Dozorným orgánom spoločnosti je Slovenská obchodná inšpekcia a príslušná regionálna Štátna veterinárna a potravinová správa.

 1. 2. UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY
 • K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti.
 • Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti (ďalej len „objednávka“). Objednávku možno uskutočniť bez registrácie vyplnením objednávkového formulára/fakturačných údajov na internetovej stránke www.boggis.sk a jeho odoslaním cez e-shop, alebo po registrácii použitím konta na internetovej stránke boggis.sk.
 • Na internetovej stránke boggis.sk je možné zaregistrovať sa iba subjektom, ktorí nakupujú tovar predávaný spoločnosťou v rámci svojho predmetu podnikania (tzv. maloobchod a/alebo veľkoobchod). Registráciu odberateľov zabezpečuje samotná spoločnosť, na základe žiadosti odberateľa (žiadateľa o registráciu), ktorú žiadosť žiadateľ zašle spoločnosti na e-mailovú adresu info@boggis.sk. Prihlasovacie údaje k užívateľskému kontu registrovaného užívateľa zašle spoločnosť žiadateľovi prostredníctvom e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú v žiadosti. Pri strate prihlasovacích údajov (napr. prihlasovacieho mena, hesla), je nutné, aby daný užívateľ zaslal spoločnosti žiadosť o opätovné zaslanie pôvodných prihlasovacích údajov. Spoločnosť požadované prihlasovacie údaje zašle registrovanému odberateľovi na e-mailovú adresu uvedenú v procese registrácie odberateľa (prvotná registrácia odberateľa).
 • Objednávka obsahuje okrem iného:
 1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 3. vyhlásenie o pravdivosti poskytnutých údajov
 4. vyhlásenie o tom, že bol poučený o alternatívnej možnosti riešenia sporov.
 • Objednávka zaniká:
 1. odmietnutím objednávky  zo strany spoločnosti,
 2. márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.
 • Potvrdením objednávky je prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti adresované kupujúcemu vo forme e-mailu, v ktorom spoločnosť potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.
 • Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti neznamenajú potvrdenie objednávky. Spoločnosť je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu. Kupujúci v takom prípade nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
 • Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v dohodnutom čase a mieste prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.
 • Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti.
 1. 3. KÚPNA CENA
 • Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky.
 • Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu spoločnosti do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
 • Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti a to jedným z nasledovných spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:
 1. Priama platba na bankový účet spoločnosti
 2. Platba na dobierku
 3. Platobná brána pre platbu platobnou kartou – TrustPay
 4. Platba v hotovosti pri osobnom odbere prostredníctvom virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) – úhrada faktúry
 • Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania sumy rovnajúcej sa kúpnej ceny na účet spoločnosti uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet spoločnosti sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
 • Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 1. 4. ČAS DODANIA
 • Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť povinná dodať kupujúcemu tovar je 15 dní.
 • S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty.
 • Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny priamou platbou na bankový účet spoločnosti začína dodacia lehota plynúť odo dňa pripísania kúpnej ceny na bankový účet spoločnosti za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až odo dňa priradenia platby k objednávke kupujúceho.
 • V prípade, ak spoločnosť zistí, že tovar z objednávky je nedostupný napriek tomu, že dodávateľ poskytol inú informáciu o dostupnosti, spoločnosť ihneď informuje zákazníka a ponúkne možnosť výberu ďalšieho výrobku prípadne zrušiť objednávku. Ak bola objednávka uhradená, spoločnosť vráti peniaze za vypredaný titul zákazníkovi.
 1. 5. MIESTO DODANIA
 • Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdila.
 • Miestom dodania môže byť aj obchodný priestor spoločnosti, ktorá sa nachádza na adrese prevádzkarne spoločnosti – Moča 170, 946 37 Moča
 1. 6. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1.    Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci zvoliť v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

6.2.    Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:

 1. Slovenská pošta – na adresu zákazníka
 2. Slovenská pošta – balík na Poštu
 3. Preprava kuriérom
 4. Osobný odber

6.3.    Informácia o cene prepravy (poštovné) a obvyklom čase trvania prepravy do miesta dodania je vždy uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru.

 1. 7. DODANIE TOVARU
 • Záväzok spoločnosti dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste, ktorého jedno vyhotovenie zároveň obdrží. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad – faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.
 • Záväzok spoločnosti dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak spoločnosť bola pripravená odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane spoločnosti.
 • V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.
 1. 8.ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 • Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky spoločnosť neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak.
 • V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo poverenou osobou.
 • V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy spoločnosť odporúča, aby kupujúci odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslal v listinnej podobe poštou na adresu: Komenského 46, 945 01 Komárno a alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: info@boggis.sk.
 • V prípade odstúpenia od zmluvy prostredníctvom elektronickej pošty je spoločnosť povinná zaslať kupujúcemu e-mail potvrdzujúci prijatie odstúpenia od zmluvy.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
 • Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť povinná:
 1. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Moča 170, 946 37 Moča. Odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar neposielajte dobierkou, pretože dobierku spoločnosť neprevezme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
 1. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijala na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.
 • Spoločnosť si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru kupujúcim. V prípade vrátenia poškodeného tovaru a/alebo tovaru, ktorého hodnota je znížená v dôsledku takého zaobchádzania ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, spoločnosť vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpnu cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti spoločnosť kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti znáša kupujúci.
 • Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
 1. ak pri platbe na účet spoločnosti kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,
 2. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane spoločnosti
 3. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
 4. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na predajnom mieste v stanovenej odbernej lehote,
 5. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti, ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti inak ho zaobstarať,
 • Odstúpenie spoločnosti od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.
 • Odstúpenie spoločnosti od zmluvy sa však netýka nároku spoločnosti na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.
 • Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je spoločnosť oprávnená uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.
 1. 9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • Spoločnosť spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Spoločnosť bližšie špecifikuje práva a povinnosti pri spracúvaní osobných údajov v samostatnom dokumente „Ochrana osobných údajov“, ktorého znenie sa nachádza na nasledovnom LINKU:
 1. 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 • Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 26.09.2018
 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj:
 1. Ochrana osobných údajov
 2. Reklamačný poriadok
 3. Informácia o možnosti alternatívneho riešenia sporov
 4. Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy
 • Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.boggis.sk.
 • Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka (pri registrovaných užívateľoch ustanoveniami obchodného zákonníka), pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

vydané dňa: 17.9.2018

Boggi´s s.r.o.

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ALTERNATÍVNEHO RIEŠENIA SPOROV

 1. Ak Kupujúci – spotrebiteľ – nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak spoločnosť odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
 2. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci, ktorý je spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.